Winner Interviews

Ivy Đỗ - ”Bếp là nơi của mình”

Bloomer: Ivy cho biết môn sở trường của Ivy? Ivy Đỗ: Đó là làm bánh Tiramisu. Bloomer: Tiramisu của Ivy đặc biệt chỗ nào? Ivy

Read more
Hoàng Giang - ”Em thấy Ngố Ngố Cũng Vui”

Bloomer: Giang đặc biệt có nhiều tài, sở thích, và sở trường. “Giang là…” Giang điền vào chỗ trống. Hoàng Giang: Giang là K

Read more