Winner Interviews

Duyên Quỳnh – “Anh Hãy Về Cùng Mùa Xuan”

Bloomer: Chia sẻ cảm xúc của Quỳnh khi trở thành Bloomer Icon 2018? Duyên Quỳnh: Trở thành Bloomer Icon 2018 là điều Quỳnh không thể

Read more
Samex — “Mong muốn mang Beatbox đến với mọi người”

Bloomer: Cơ duyên mang 2 bạn đến với beatbox? Quý: Cơ duyên mang mình đến với beatbox cũng khá là đơn giản — một clip tr

Read more